Vedtægter

Vedtægter for foreningen Soldal Event

CVR nr.: 43929283

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1           
Foreningens navn er: Soldal Event.

Stk. 2           
Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune

§ 2

Formål

Foreningens formål er at arrangere og afvikle events som kan samle folk fra nær og fjern og skabe gode oplevelser for alle aldre. Ligeledes vil vi støtte godtgørende formål indenfor kulturel vækst og udvikling med overskuddet fra vores events.

§ 3

Medlemskab

Stk. 1            
Alle som vil støtte formålet i § 2, kan optages som medlem.

Stk. 2            
Indmeldelse sker ved kontakt til foreningens kasserer.

Stk. 3            
Medlemskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt det gældende kontingentbeløb.

Stk. 4            
Optagelse af medlemmer under 18 år, kræver godkendelse af forældre eller værge.

§ 4

Kontingent

Stk. 1            
Kontingentet fastsættes årligt på foreningens generalforsamling.

Stk. 2            
Kontingentet opkræves forud.

Stk. 3            
Bestyrelsen afgør hvordan kontingentet opkræves.

Stk. 4            
Kun medlemmer med gyldigt kontingent kan gøre brug af medlemskabets fordele.

§ 5

Bestyrelse

Stk. 1            
Til at lede foreningen vælges en bestyrelse som består af 3 faste medlemmer: Formand, Næstformand og Kasserer. Formanden vælges på lige år, Næstformand vælges på ulige år, Kasserer vælges på lige år.

Stk. 2            
Bestyrelsen kan udvides med op til yderligere 4 personer som, bestyrelsen selv udpeger.

Stk. 3            
Bestyrelsen sikre og har ansvaret for den overordnede organisering af foreningens aktiviteter og daglige drift.

Stk. 4            
Formanden har ved stemmelighed én ekstra stemme. Den ekstra stemme overgår til Næstformanden hvis formanden er forhindret i at deltage i et møde.

Stk. 5            
Ved økonomiske dispositioner under 5.000 kr. kræves samtykke fra såvel formand som kasserer. Ved større beløb skal hele bestyrelsen godkende.

Stk. 6            
Formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til bestyrelsesmøde så ofte, det findes nødvendigt. Indkaldelsen sker altid skriftlig.

§ 6

Tegning og hæftelse

Stk. 1            
Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 2            
Det påhviler ikke foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilede forpligtelser.

§ 7

Generalforsamling

Stk. 1           
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødte antal.

Stk. 2            
Ordinær generalforsamling afholdes senest 1. april og indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen kan ske via lokalavisen, medlemsliste eller via foreningens egne medier. (Hjemmeside, Facebook eller SMS)

Stk. 3            
Stemmeret har alle aktive medlemmer over 18 år, som ikke er i kontingentrestance. Desuden har hvert medlem af bestyrelsen 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4            
Dagsorden til generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Godkendelse af revideret regnskab
 6. Godkendelse af budget
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Valg af formand
 10. Valg af næstformand
 11. Valg af kasserer
 12. Valg af 2 bilagskontrollanter
 13. Evt.

 

Stk. 5            
På generalforsamlingen aflægges beretning for det forløbne år, og kasserer fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Stk. 6            
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen. Senest 8 dage efter modtagelse af begæringen indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel.

Stk. 6            
Bestyrelsen kan ligeledes indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, hvis der er en særlig anledning dertil.

Stk. 7            
Udtræder et valgt bestyrelsesmedlem i utide, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen.

§ 8

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1            
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2            
Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab

Stk. 3            
Foreningens regnskab og håndtering af foreningens økonomi føres af kassereren.

Stk. 4            
Kassereren er forpligtiget til at holde bestyrelsen orienteret om foreningens økonomi. Dette skal som minimum ske på ordinære bestyrelsesmøder.

Stk. 5            
Revision af foreningens årsregnskab udføres af valgte revisor i samarbejde med kasserer og formand

§ 9

Foreningens overskud

Stk. 1            
Overskuddet fra hvert event skal anvendes til godtgørende formål som understøtter foreningens formål.

Stk. 2            
Overskuddet udbetales efter regnskabet for det pågældende event er opgjort. Udbetaling sker via bankoverførsel.

Stk. 3            
Modtagere af donationer inviteres med til førstkommende generalforsamling.

§ 10

Vedtægtsændring

Stk. 1            
Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

§ 11

Opløsning af foreningen

Stk. 1            
Bestemmelse om foreningens opløsning tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Halvdelen af foreningens medlemmer skal være til stede, og der kræves en majoritet på 2/3 af de givne stemmer.

Stk. 2            
Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkaldes til en ny generalforsamling med 14 dages varsel, hvor da bestemmelsen kan tages med ovennævnte kvalificeret majoritet uden hensyn til de fremmødtes antal.

Stk. 3            
Den ekstraordinære generalforsamling tager bestemmelse om realisation af foreningens inventar og eventuelle formue.

Stk. 4            
Eventuelle aktiver på opløsningstidspunktet, doneres til kulturelt godtgørende formål, som understøtter ”Soldal Events” virke. Bestyrelsen kan komme med forslag hertil. Modtager bestemmes af generalforsamlingen.

Som vedtaget på stiftende generalforsamling den 30. marts 2023.